ALGEMENE VOORWAARDEN - VergelijkMijnEnergie B.V.


Versie: 1.0
Datum: 2 Mei 2022


Dit zijn de bemiddelingsvoorwaarden van VergelijkMijnEnergie B.V., gevestigd aan de Joan Muyskenweg 38 (Unit 4378) te Amsterdam - Duivendrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 80842399 (hierna: "VergelijkMijnEnergie"). VergelijkMijnEnergie levert bemiddelingsdiensten voor de totstandkoming van energiecontracten tussen energieleveranciers en zakelijke gebruikers. Aan de bemiddelingsdiensten van VergelijkMijnEnergie zijn onderstaande voorwaarden verbonden.


Afwijkingen van deze bemiddelingsvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door VergelijkMijnEnergie schriftelijk zijn aanvaard. VergelijkMijnEnergie is slechts bemiddelaar en geen partij bij de energiecontracten die worden gesloten tussen gebruikers en energieleveranciers.
DEFINITIES


De in de Bemiddelingsvoorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hiernavolgende betekenis.


Aanbieder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die de Energiecontract aanbiedt via de Dienst van VergelijkMijnEnergie.

Bemiddelingsvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document.

Dienst: de bemiddelingsdienst die VergelijkMijnEnergie ten behoeve van Gebruiker levert waarbij VergelijkMijnEnergie een of meer aanbiedingen voor een Energiecontract voorlegt aan Gebruiker en bemiddelt bij de totstandkoming ervan.

Energiecontract: de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker inzake de levering van energie.

Gebruiker: de natuurlijk persoon of rechtspersoon handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

Overeenkomst: de overeenkomst tussen VergelijkMijnEnergie en Gebruiker krachtens welke VergelijkMijnEnergie de Dienst zal uitvoeren en waarvan de Bemiddelingsvoorwaarden onderdeel uitmaken.

Partijen: Gebruiker en VergelijkMijnEnergie gezamenlijk.

Website: de digitale omgeving van VergelijkMijnEnergie waarin Gebruiker Energiecontacten kan sluiten met Aanbieders, te raadplegen via de persoonlijke link die aan Gebruiker beschikbaar gesteld kan worden en alle bijbehorende subdomeinen.
GEBRUIK VAN DE DIENST


De Dienst biedt Gebruiker de mogelijkheid om via de bemiddeling door VergelijkMijnEnergie en vervolgens een digitaal proces een Energiecontract te sluiten met een Aanbieder.

Het digitale aspect van de Dienst is door Gebruiker direct, na toezending van de link via e-mail door VergelijkMijnEnergie, te gebruiken zonder account. Hiervoor kan VergelijkMijnEnergie om het e-mail adres van Gebruiker verzoeken.
BEMIDDELING


VergelijkMijnEnergie is uitsluitend tussenpersoon (bemiddelaar) bij de totstandkoming van het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker. VergelijkMijnEnergie is geen partij bij het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker. Het Energiecontract tussen Aanbieder en Gebruiker komt tot stand op het moment en op de wijze zoals gesteld door Aanbieder. Naast de in deze Bemiddelingsvoorwaarden opgenomen bepalingen kunnen Aanbieders voorwaarden stellen aan het gebruik van haar diensten en/of producten. Gebruik kan hiervoor de (algemene) voorwaarden van de betreffende Aanbieders raadplegen via de in artikel 2.2. (Gebruik van de Dienst) bedoelde link.
INTELLECTUEEL EIGENDOM


De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst, de bijbehorende software en webomgevingen, alsmede alle informatie en afbeeldingen berusten bij VergelijkMijnEnergie en/of haar licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van VergelijkMijnEnergie, behalve in de gevallen waarin dat wettelijk is toegestaan.

Alle informatie die Gebruiker opslaat of verwerkt via de Dienst is en blijft eigendom van Gebruiker. VergelijkMijnEnergie heeft een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan.

Indien Gebruiker informatie stuurt naar VergelijkMijnEnergie, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker VergelijkMijnEnergie een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.
PRIJZEN EN INFORMATIE


De Dienst wordt Gebruiker geheel gratis aangeboden, tenzij Partijen anders overeenkomen.

De door VergelijkMijnEnergie genoemde en op de Website getoonde prijzen van Aanbieders zijn afkomstig van de Aanbieders.

De prijzen en informatie die door VergelijkMijnEnergie worden genoemd en op de Website worden getoond, zijn rechtstreeks afkomstig van de Aanbieders en worden door de Aanbieders zelf bepaald. VergelijkMijnEnergie heeft hier geen invloed op. VergelijkMijnEnergie spant zich in om de prijzen en de informatie zo vaak mogelijk te controleren en, indien van toepassing, Aanbieders te stimuleren om de prijzen en informatie te actualiseren.
AANSPRAKELIJKHEID


Gebruiker is zich ervan bewust dat VergelijkMijnEnergie enkel bemiddelt in de totstandkoming van het Energiecontract tussen Gebruiker en Aanbieder. VergelijkMijnEnergie is niet verantwoordelijk voor tekortkomingen in de nakoming van het Energiecontract of andere tekortkomingen van Aanbieders. VergelijkMijnEnergie is immers geen partij bij het Energiecontract tussen Gebruiker en Aanbieder.

De aansprakelijkheid van VergelijkMijnEnergie voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, is uitgesloten.

Voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van de wet niet mogelijk is, is VergelijkMijnEnergie jegens Gebruiker slechts aansprakelijk voor directe schade. Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid wordt uitgekeerd is beperkt per gebeurtenis dan wel reeks van samenhangende gebeurtenissen tot een bedrag van EUR 500,- (inclusief btw).

VergelijkMijnEnergie is in geen geval aansprakelijk voor vergoeding van indirecte schade, daaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.

De beperking van aansprakelijkheid zoals bedoeld in de vorige leden van het onderhavige artikel komt te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van VergelijkMijnEnergie.

oorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Gebruiker de schade uiterlijk binnen één (1) maand na ontdekking schriftelijk bij VergelijkMijnEnergie meldt.

Gebruiker vrijwaart VergelijkMijnEnergie voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, boetes van toezichthouders, kosten of rente, verband houdende met de Overeenkomst en/of de Dienst.
PERSOONSGEGEVENS EN BEVEILIGING


De door VergelijkMijnEnergie te verwerken persoonsgegevens bij de uitvoering van de Diensten, vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens. VergelijkMijnEnergie zal bij de verwerking rekening houden met de vereisten uit de Algemene verordering gegevensbescherming. Informatie over hoe VergelijkMijnEnergie omgaat met de persoonsgegevens van Gebruikers is te vinden in de privacyverklaring.
DUUR EN EINDE VAN DE OVEREENKOMST


Deze Overeenkomst gaat in zodra Gebruiker voor het eerst gebruikt maakt van de Dienst en loopt automatisch ten einde op het moment dat de Dienst van VergelijkMijnEnergie voltooid is. Als voltooid kan aangemerkt worden, dat Gebruiker het online proces voor sluiting van het Energiecontract doorlopen heeft, dan wel de geldigheidsduur van de persoonlijke link van Gebruiker verstreken is.
WIJZIGINGEN BEMIDDELINGSVOORWAARDEN


VergelijkMijnEnergie behoudt zich het recht voor de Dienst en deze Bemiddelingsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging via e-mail.

Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de datum van inwerkingtreding van de wijziging opzeggen en dient Gebruiker verder gebruik van de Dienst te staken. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde Bemiddelingsvoorwaarden.
OVERIGE BEPALINGEN


Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Dienst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin VergelijkMijnEnergie gevestigd is.

Onder “schriftelijk” wordt in deze Bemiddelingsvoorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Indien een bepaling in deze Bemiddelingsvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Bemiddelingsvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven is VergelijkMijnEnergie gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt, zonder dat nadere medewerking en/of toestemming van Gebruiker vereist is.
CONTACTGEGEVENS


Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Bemiddelingsvoorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:

Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze Bemiddelingsvoorwaarden, kan contact opgenomen worden via onderstaande contactgegevens:


VergelijkMijnEnergie B.V.

Joan Muyskenweg 38 Unit 4378

1114 AN Amsterdam - Duivendrecht

KVK 80842399

Vestigingsnr. 000047176318